Persondatapolitik

STENOCARE behandler de oplysninger, du giver os eller vi indsamler om dig, i overensstemmelse med gældende regler. Vi er bevidste om, at dine oplysninger skal behandles med respekt for oplysningernes fortrolighed og for dit privatliv.

På denne side kan du læse mere om vores behandling af dine personoplysninger og dine rettigheder.

Kontaktoplysninger:

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte os. Du kan kontakte os på følgende måde:

Mail: info@stenocare.com

Generelt om databeskyttelse

Som led i aktiviteter vedrørende drift af virksomheden og informationer relateret til brug af vores hjemmeside behandler vi personoplysninger. Denne persondatapolitik beskriver, hvordan og til hvilke formål vi behandler dine oplysninger. 

Gennemsigtighed og samtykke

Information om hvorfor og hvordan vi behandler personoplysninger, modtager du altid, inden dine oplysninger registreres, og altid inden vi behandler oplysninger om dig.

Vi indhenter samtykke til de specifikke formål, medmindre personoplysningerne indhentes og behandles på andet legitimt grundlag. Vi kan ved anmodning oplyse dig om et sådant grundlag og om vores legitime interesse i at behandle dine personoplysninger. 

Et samtykke er frivilligt og du kan til enhver tid trække det tilbage. I afsnittet om “Registreredes rettigheder” kan du læse, hvordan du kan trække dit samtykke tilbage. 

Videregivelse af personoplysninger 

Vi videregiver ikke personoplysninger til tredje part.

Registreredes rettigheder 

Som registreret har du jf. EU Persondataforordning en række rettigheder. Følgende omhandler vores håndtering af disse rettigheder, samt hvordan du som registreret kan udøve dem. 

Som registreret har du ret til: 

  • Indsigt i, hvilke personoplysninger vi behandler om dig, hvor de stammer fra og hvad vi anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine personoplysninger
  • Berigtigelse af fejlagtige oplysninger
  • Sletning af oplysninger som ikke længere er relevante eller hvor grundlaget for behandlingen ikke længere er til stede, herunder hvis samtykke er tilbagekaldt.
  • Indsigelse mod uberettiget behandling
  • Begrænsning af behandling for de personoplysninger, der er afgivet i forbindelse med et givent formål
  • At få tilsendt dine personoplysninger til dig eller til en anden udpeget modtager af oplysningerne (dataportabilitet)
  • Tilbagetrækning af samtykke
  • Indgivelse af en klage til tilsynsmyndigheden 

STENOCARE underretter uden unødig forsinkelse om, hvordan virksomheden håndterer den registreredes udøvelse af rettighederne. 

Sådan udøver du dine rettigheder 

Såfremt du som registreret ønsker at udøve dine rettigheder i forbindelse med de personoplysninger, der er afgivet til et givent formål, skal du som registreret skrive en mail til info@stenocare.com, hvori det fremgår, at du ønsker at udøve din ret.  

Hos STENOCARE har vi processer der sikrer, at vi kan efterleve anmodninger fra registrerede, der ønsker at udøve sine rettigheder.

Hvis din indsigelse er berettiget, sikrer vi, at din anmodning efterleves uden unødig forsinkelse.

Ret til indgivelse af klage til tilsynsmyndighed

Såfremt du som registreret ønsker at udøve din ret til at indgive en klage til tilsynsmyndigheden, kan dette gøres ved at kontakte Datatilsynet. På Datatilsynets hjemmeside er det muligt at indgive en klage. 

Hvad bruger vi dine data til? (behandling af persondata)  

Vi anvender data om dig for at overholde pligter, der påhviler os som dataansvarlig, samt til opfyldelse af kontrakter og i forbindelse med behandling, hvortil der er givet samtykke.

De data, vi anvender, omfatter: 

Almindelige persondata: 

  • Navn, adresse, e-mail, telefonnummer

Vi indsamler og opbevarer dine data i forbindelse med bestemte formål eller andre legitime interesser.

Dette sker når:

Du anvender en kontaktformular på vores hjemmeside
Her modtager vi en mail, hvor vi udelukkende benytter de oplysninger, du afgiver i formularen til at kontakte dig. Vi behandler oplysningerne på baggrund af det samtykke, du afgiver på hjemmesiden i forbindelse med udfyldelse af kontaktformularen. Samtykket er vores legitime behandlingsgrundlag jf. persondataforordningens artikel 6 stk. 1 litra a). 

Vi skal opfylde en kontrakt, som er indgået med den virksomhed, du repræsenterer
Vi opbevarer og behandler dit navn, telefonnummer og kontakt-e-mail. Opfyldelse af kontrakt er vores legitime behandlingsgrundlag jf. persondataforordningens artikel 6 stk. 1 litra b). 

Vi behandler navn på kontaktperson samt e-mail som led i fakturering af leverede ydelser

Vores legitime behandlingsgrundlag er jf. persondataforordningens artikel 6 stk. 1 litra f) (afvejningsreglen)

Vi behandler kontaktnavn, e-mail og telefonnummer som led i et potentielt fremtidigt samarbejde
Vores legitime behandlingsgrundlag er jf. persondataforordningens artikel 6 stk. 1 litra f) (afvejningsreglen)

Du er aktionær og listet i aktiebogen

Vores legitime behandlingsgrundlag er Selskabsloven §49a om Identifikation af aktionærer

Vi behandler kun relevante personoplysninger om dig 

Vi behandler kun personoplysninger om dig, der er relevante og tilstrækkelige i forhold til de formål, hvortil de er indsamlet. Det afhænger af formålet, hvilke oplysninger, der er tilstrækkelige og relevante. 

Du bliver ved afgivelse af dine oplysninger orienteret om, hvorfor vi indsamler de enkelte oplysninger. Vi indsamler, behandler og opbevarer kun de personoplysninger, der er nødvendige i forhold til at opfylde det formål, hvortil de er indsamlet.

Der kan være retslige forpligtelser, som gælder for os som dataansvarlig og som er årsag til, at vi indsamler, behandler og opbevarer personoplysninger.

Du kan altid anmode om indsigt – jf. processen ovenfor.  

Vi opdaterer løbende personoplysninger, når dette er muligt 

Vi kontrollerer, at de personoplysninger vi behandler om dig ikke er forkerte eller vildledende. Vi sørger også for, at opdatere dine persondata løbende. 

Flere af vores services afhænger af, at oplysningerne er korrekte og opdaterede. Vi beder dig derfor oplyse os om eventuelle urigtigheder eller ændringer i dine personoplysninger. 

Behandlingssikkerhed

Vi beskytter dine personoplysninger og har interne regler og processer om informations-sikkerhed. Vi har indført organisatoriske foranstaltninger og processer, der beskytter dine personoplysninger mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret mod uautoriseret offentliggørelse og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem. Kun personale med legitimt og sagligt formål kan tilgå personoplysninger. 

Opbevaring og sletning 

Vi opbevarer og behandler kun dine oplysninger, så længe vi har et legitimt grundlag for dette.  

Vi sletter oplysninger ud fra følgende principper: 

Oplysninger generelt, der behandles på baggrund af samtykke, behandles indtil samtykke trækkes tilbage, eller den tjeneste, hvortil samtykke er givet, ikke længere udbydes. Oplysninger slettes i begge tilfælde straks herefter.

I øvrige tilfælde slettes oplysninger, når der ikke længere er pligt til dokumentation f.eks. regnskabsdokumentation og dokumentation af ansættelsesforhold slettes efter fem år.  

Overførsel til tredjeland 

Vi benytter Microsoft 365, hvorfor der kan ske overførsel af personoplysninger til lande udenfor EU. Du kan se listerne over Microsofts underdatabehandlere på Microsofts hjemmeside her og her.

I nogle tilfælde er landet godkendt af EU-Kommissionen som et såkaldt “sikkert tredjeland”, og ellers sker overførslen på grundlag af EU-Kommissionens standardkontraktbestemmelser.

Du kan få en kopi af standardkontraktbestemmelserne ved at kontakte os via de generelle kontaktinformationer anført i denne politik.